Äntligen – bättre för pensionärerna

av Elisabeth Landgren Möller den 23 september, 2015

i Okategoriserade

Från regeringskansliet har vi fått följande sammanfattning av äldresatsningarna i 2016 års budget:

Ett bra land att åldras i 
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Nu ser vi att välfärden inte alltid fungerar som vi förväntar oss. Kvalitetsbrister i äldreomsorgen skapar även oro och stress för anhöriga. Kvinnor tar ofta ett större ansvar för att vårda anhöriga och många går ner i arbetstid för att göra detta. En bättre äldreomsorg ökar möjligheterna för kvinnor att arbeta i samma utsträckning som män.
De äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet. Nedskärningar och privatiseringar har fått gå före en bra välfärd, det går inte bara ut över de äldre utan gör även att anhöriga drabbas. Nu behöver vi satsa på en trygg äldreomsorg med god kvalitet och vi åtgärdar den orättvisa pensionärsskatten. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.
 Sverige är det enda landet i världen med pensionärsskatt. Alltså där pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Som ett första steg i borttagande av den orättvisa pensionärsskatten sänker regeringen nu skatten för pensionärer med en månadsinkomst upp till 20 000 kronor från och med årsskiftet, en skattesänkning som totalt uppgår till 1,9 miljarder kronor.
 En pensionär med månadsinkomst på 10 000 kr får en skattesänkning på 259kr/månad
Inkomstpensionerna följer ett följsamhetsindex som är kopplat till inkomstutvecklingen. För 2016 kommer inkomst- och tilläggspensionerna att höjas med 4,2 procent, det är den största reala ökningen på mer än tio år. Garantipensionen följer en annan uppräkningsprincip, nämligen utvecklingen i prisbasbeloppet. Den negativa inflationstakten gör därför att garantipensionen kommer att minska med 0,45 procent före skatt.
 Regeringen höjer bostadstillägget från och med 1 september 2015. Bostadstillägget är en förmån som lämnas till pensionärer som har små ekonomiska marginaler efter att hyran är betald. Det är därför särskilt viktigt för pensionärer med låga inkomster. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pension än män är de allra flesta av dem som får bostadstillägg kvinnor.
 För dem som är berättigade till bostadstillägg och har en hyra på 5000 kr eller mer blir höjningen 100 kr/mån.
 För att förbättra hälsan hos äldre personer slopas vårdavgifter inom hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre. Förslaget avser avgifter som ingår i det nationella högkostnadsskyddet.
 För att göra det lättare för äldre att få boenden som är anpassade för dem och bidra till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden satsar regeringen 150 miljoner kronor 2016 för byggnation och ombyggnation av hyresrätter för äldre, samt anpassningar av gemensamma utrymmen i befintliga bostäder.
 Regeringen fortsätter satsningen på mer personal inom äldreomsorgen; 2 miljarder kronor årligen 2016-2018. Det är grundläggande att alla äldre ska ha tillgång till en likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet oavsett var i landet man bor. Dessutom bör satsningen leda till förbättrad arbetsmiljö och därigenom göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Samtidigt som denna viktiga satsning görs löper den förra regeringens mindre effektiva
satsningar ut, det gör att det totala tillskottet till äldreomsorgen blir lägre än 2 miljarder. För 2016 blir nettot nästan 1 miljard.
 För att de äldre ska få en än bättre omsorg satsas 200 miljoner kronor under 2016 som stöd till kommunerna för att fortsätta att utveckla kunskaper och kompetens för dem som arbetar med äldre och funktionshindrade.
Maxtaxan för hemtjänst och dagverksamhet, samt bostad i särskilt boende höjs med som mest 220 kronor. Förslaget bedöms innebära ökade intäkter för staten på 74 miljoner kronor 2016, och 148 miljoner kronor kommande år. Höjningen av maxtaxan gör att ett fåtal av landets pensionärer får en försämrad ekonomi till följd av regeringens reformer och systemförändringar. Men sammantaget kommer över 99% av pensionärerna få mer pengar i plånboken 2016. Den knappa procent som förlorar får i snitt 27 kronor mindre per månad.

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: