Alliansen står maktlös inför skandalerna i äldreomsorgen

av Webbmaster den 26 oktober, 2011

i Debatt

Sex socialdemokratiska ledamöter och ersättare i äldrenämnden Stockholms stad, skriver på DN Stockholmsdebatt om Alliansens maktlöshet inför de återkommande vårdskandalerna inom äldreomsorgen. Här följer texten i sin helhet.

Det är oklart vem som bär ansvaret för skandalerna inom äldreomsorgen, men det är uppenbart att den politiska ledningen inte klarar av situationen, skriver sex socialdemokrater. Genom att överlåta allt fler äldreboenden till privata aktörer har alliansen skapat en struktur där staden inte har möjlighet att ingripa vid problem.

I fjol Vintertullen, i år Koppargården. De återkommande skandalerna visar att något i grunden är ruttet inom Stockholms stads äldreomsorg.

Exakt vad som ägt rum på Koppargården och vem som bär ansvaret återstår att helt klara ut. Vad som däremot är uppenbart är att stadens politiska ledning, allianspartierna, inte klarar av att hantera situationen.

Vid förra veckans möte med äldrenämnden frågade vi socialdemokrater vad det ansvariga borgarrådet Joakim Larsson (M) tänkte göra dels för att komma till rätta med problemen på Koppargården, dels vilken form av skadestånd man tänkte sig att kräva ut av det ansvariga företaget Carema. På ingen av frågorna kunde Larsson ge något anständigt svar. Det viktigaste var att ”inte agera snabbt och populistiskt”.

Förklaringen till passiviteten är inte att Joakim Larsson skulle sakna ansvarskänsla eller kompetens. Problemen hänger samman med att staden genom att successivt lägga ut en allt större del av verksamheten på upphandling har fråntagit sig själv möjligheten att snabbt agera vid den typ av krislägen som uppstått på Vintertullen och Koppargården. Alliansen har valt att låta sig bakbindas av affärskontrakt och kan nu bara titta på när skandalerna radar upp sig. Till kaoset bidrar det splittrade ansvaret inom staden där olika aktörer ställer upp mål, upphandlar respektive sköter verksamheten.

Det finns inga garantier för att anläggningarna skulle ha skötts bättre om staden behållit ansvaret och avstått från upphandlingsmodellen, men om de legat kvar hos kommunen när problem uppdagades skulle staden i princip omgående ha kunnat omplacera den ansvariga ledningen, sett över verksamheten och rättat till problemen. Genom att i stället överlåta allt fler äldreboenden till privata aktörer har alliansen skapat en struktur där stadens politiska ledning inte har möjlighet att agera eftersom risken är överhängande att man hamnar i långdragna juridiska processer med vårdföretagen, som i värsta fall kan sluta med att staden blir skadeståndsskyldig, samtidigt som man inte kan få några kortsiktiga garantier för att vårdkvaliteten för de äldre återupprättas.

Vi socialdemokrater är inte emot privata vårdgivare, tvärtom tror vi att inte minst ideellt drivna verksamheter med särskild profil kan fungera som ett bra komplement till den kommunala verksamheten. Men de upprepade skandalerna har visat att upphandlingssystemet innehåller fundamentala, strukturella svagheter som gör det omöjligt för de politiskt ansvariga att snabbt och kraftfullt hantera de problem man måste räkna med kan uppstå i den här typen av verksamhet.

Just nu pågår upphandling och privatisering av ytterligare ett antal äldreboenden.

Vårt minimikrav är att staden inte går vidare med dessa upphandlingar innan man säkrat möjligheterna att kunna gå in och snabbt rätta till uppkomna problem i verksamheterna, givetvis på entreprenörernas bekostnad. Parallellt måste man ytterligare stärka de anställdas, inte minst de medicinskt ansvariga sjuksköterskornas, men också annan personals, ställning så att privata vårdföretag eller kommunala chefer inte lockas att försöka lägga locket på eller censurera varningssignaler. Ingen har bättre förutsättningar att slå larm om brister än de anställda. Dessutom behöver ansvarsfördelningen mellan stadens egna aktörer ses över.

Kortsiktigt krävde vi vid äldrenämndens möte att upphandlingen av vård vid Hässelbygården skulle avbrytas. Joakim Larssons svar på det förslaget var nej!

Med nonchalans inför verkligheten driver allianspartierna sitt systemskifte inom omsorgen med ideologiska skygglappar och utan tanke på situationen för äldre och anhöriga. Stockholms äldre förtjänar en värdig omsorg.

Mirja Räihi-Järvinen, Catarina Carbell, Magnus Nilsson, Manlio Palocci, Gabriel Marawgeh, Norma Aranda de Gutierrez
Ledamöter och ersättare i äldrenämnden Stockholms stad
.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , eller annat intressant. Läs även NetRoots ..

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: