Bostad och sällskap på äldre dar

av Elisabeth Landgren Möller den 4 november, 2015

i Boende

Hur vill de äldre bo på äldre dar? Önskemålen varierar förstås men ska man döma efter några enkäter som genomförts i regi av Socialdemokraterna i Stockholm så skulle de allra flesta vara nöjda med att åtminstone en tid bo kvar hemma och få hjälp av hemtjänsten eller i några fall kanske av vänner och släktingar. Så säger personer som besvarade enkäten på Äldremässan i Älvsjö i oktober i år (122 personer). De flesta svarande var s.k. ”yngre-äldre” – mellan 65 och 74 år.   Samma frågor har ställts till ett antal PRO – medlemmar i Högdalen /Bandhagen (58 svarande) där många var betydligt äldre men ändå fortfarande pigga och rörliga. Också de tänkte sig en tillvaro i hemmet med hjälp.

Men ställd inför alternativet att man med åren kommer att behöva mer hjälp än idag menar de allra flesta att de vill flytta till ett mer anpassat boende. En del ser en seniorbostad/trygghetsboende framför sig. Andra menar att de också kommer att behöva hjälp av personal på plats, såsom det är i servicehus.   De här önskemålen är ungefär lika vanliga bland villaboenden som bland boende i flerbostadshus. Nästan en fjärdedel av dem i flerbostadshus bodde i hus utan hiss och där framkommer ju också önskemål att kunna flytta till ett hus med hiss.

Många äldre bor ensamma och äter dagens huvudmåltid ensamma. Helt naturligt blir ensamhet vanligare ju äldre man är. Bland de yngre-äldre var de flesta nöjda med att äta ensamma, men bland de äldre PRO-medlemmar som tillfrågats var det minst hälften som gärna skulle vilja ha sällskap vid måltiderna åtminstone då och då.

De som besvarat enkäten tillfrågades också om de skulle vilja vara mer aktiva än de är idag och omkring hälften menade att de ville det. Det finns många orsaker till att man inte är mer aktiv. Sviktande hälsa och svårigheter att gå är ett vanligt skäl, i andra fall saknas ekonomiska resurser men också frånvaron av bra mötesplatser nämndes. PRO -medlemmarna saknade inte mötesplatser. Här var det hälsan som satte hinder i vägen.

Enkätsvaren ger en hint om vad som kan vara viktigt för äldres boende och hur man ser på behovet av sällskap och av aktiviteter. Mer än en hint får vi dock inte. Det skulle fordras en större och mer genomarbetad undersökning för säkrare information. Men en enkät blir även så, trots allt, ett trubbigt verktyg. Många saknade information om realistiska alternativ och kostnaderna för dem. I stället har man lämnat ett stort antal kommentarer – närmast en lista över angelägna krav. Det handlar om lägre hyror, bättre bostadstillägg, högre rörlighet på bostadsmarknaden, fler lägenheter för äldre, kollektivhus, kortare bostadsköer, högre pensioner, bättre sjukvård för äldre, bättre personalförsörjning i äldreboenden, fler mötesplatser och träffpunkter, gemensamt boende med service som kan berika livet.

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: