Tryggt boende på äldre dar?

av Elisabeth Landgren Möller den 14 november, 2016

i Okategoriserade

Från Delrapport till äldreboendeutredningen 13 juni 2016.

Alltfler äldre

Antalet äldre kommer att öka kraftigt under kommande år. Fram till 2040 kommer Stockholm att ha  35 000 fler  80-plussare än i dag och nästan 65 000 fler i åldrarna från 65 till 80. Det är skäl nog att se till att vi får betydligt fler boenden för äldre.  Det är också vad Äldreboendeutredningen påpekar i sitt delbetänkande som kom i juni i år. Från år 2024 måste t.ex. ett nytt vård- och omsorgsboende  öppna varje år fram till 2040.

Hur vill de äldre bo?

MEN i den  prognosen  räknar man inte med att kunna tillfredsställa ökade önskemål om ett anpassat äldreboende. Idag har endast 15 procent t av 80-plussarna tillgång till s.k. särskilt boende och i framtiden ska den andelen bli ännu lägre.  De allra flesta ska precis som idag bo kvar i ordinärt boende med eller utan hemtjänst tänker man sig.

Egentligen är det så att man inte vet vilka slags bostäder som de äldre har behov av.  En särskild utredning om den saken föreslår man. En målsättning är att staden ska hjälpa alla över 85 år till ett tryggt boende. Men hur många som vill bo kvar med hemtjänst och hur många som skulle vilja flytta till ett boende med mer service och gemenskap vet man inte. Mycket talar dock för att behoven och önskemålen är mycket större än vad som framkommer från den synlig efterfrågan.  Dagens trygghetsboende och seniorlägenheter har ofta så höga hyror att en stor del av de äldre inte har möjlighet att betala även om de får bostadsbidrag. Är hyran uppåt 10000 kr i månaden eller mer så är det många som inte ens är hjälpta av ett bostadsbidrag som idag är högst 5000 kronor i månaden.  Och då efter frågar man inte heller boende med service.

I sitt remisssvar till utredningen kritiserar Pro den s.k. kvarboendeprincipen. Forskning har visat att den många gånger leder till att äldre tvingas bo kvar i en otrygg miljö mot sin vilja och utan möjligheter till sociala kontakter.  PRO kritiserar också begränsningarna av serviceboendet. Nära 40 procent av de som söker får avslag och en relativt stor del av dem har efter överklagande fått rätt. Det tyder på att staden är alldeles för sträng i sin bedömning. Staden menar att de äldres förväntningar på servicehus är alldeles för hög. PRO menar den äldre själv måste få välja sitt boende OCH kunna flytta i tid innan de blir alltför dåliga. Man ska inte tvingas flytta flera gånger.   Serviceboendet behöver utvecklas och moderniseras.  På sikt kan det kanske delvis ersättas av förbättrade trygghetsboenden.

Ett förbättrat trygghetsboende

Ett alternativ till serviceboende är s.k.trygghetsboende. Till skillnad från serviceboende behövs ingen biståndsbedömning. Här kommer utredningen med viktiga förbättringsförslag. De trygghetsboenden som infördes av alliansen på sin tid är inte stort mer än en anpassad lägenhet utan service d.v.s i stort sett som s.k. seniorlägenheter.  Nu föreslår utredningen att trygghetsboendena och seniorlägenheter ska kompletteras med ett aktivitetscentrum. Många äldre har förlorat vänner och bekanta och känner sig ofta ensamma. Ett lätt tillgängligt aktivitetscentrum där man kan träffa andra människor och få nya vänner är ett viktigt framsteg.

 

Det ordinära bostadsbeståndet

Utredningen menar också att det är viktigt att staden utvecklar hemtjänsten och att det finns mycket att vinna på att tillgänglighetsanpassa ordinära lägenheter d.v.s. göra dem tillgängliga för rullstolar och rullatorer. Det har de naturligtvis rätt i men det är tydligt att utredningen hyser förhoppning om att kvarboende ska vara de äldres förstahandsval och underförstått att staden därmed ska slippa stora kostnader.

Vad kostar det?

Utredningen har inte tagit tag i kostnaderna för framtidens äldreboenden. Det skjuter man framför sig till ytterligare en utredning.

[Bli först med att kommentera!]

Framtidsstaden

av Elisabeth Landgren Möller den 3 februari, 2016

i Okategoriserade

Det här året är alla socialdemokratiska föreningar i Stockholm engagerade i att ta fram visioner om hur de vill se det framtida Stockholm-visioner som kommer att bilda underlag för 2018 års valprogram. Tre teman har formulerats Modernisera staden, Tid, frihet och livskvalitet samt Jämlikhet och sammanhållning – alla brett formulerade. (Se socialdemokraterna.se/stockholm/framtidsstaden).

Äldrefrågorna har inte särskilt framhållits i det underlag som tagits fram men de ryms ändå inom vart och ett av temana.

Bostadsfrågorna, som ingår i temat Modernisera staden, är brännande för Stockholms äldrebefolkning . Massor av hyreslägenheter har försvunnit och bostadsbristen gäller inte minst bostäder till rimliga priser. Servicelägenheter och andra äldreanpassade bostäder inte bara saknas i stor utsträckning utan har också, där de finns, hyror som en stor del av de äldre inte kan betala. En vision är att äldre som har svårt att klara sig hemma och som har blivit ensamma och isolerade ska kunna flytta till ett bra äldreboende utan långvariga utredningar och överklaganden.

Många äldre har gott om tid men kanske svårare att utnyttja den på ett meningsfullt sätt. Tillgänglighet i alla bemärkelser, till kollektivtrafik, till kultur, till frisk luft och motion, till hälso- och sjukvård är väsentligt. I några delar av staden har äldre handikappade nu tillförsäkrats en s.k. promenadgaranti, de statliga museerna kommer återigen att ha gratis inträde. Så staden är på rätt väg. Men än återstår mycket att önska inom temat Tid, frihet och livskvalitet.

Tillgänglighet har också med sammanhållning och jämlikhet att göra. Alla ska kunna ha en rimlig standard och livskvalitet och det gäller också Stockholms äldrebefolkning. Mötesplatser är viktiga för social sammanhållning och dit måste man kunna ta sig och sådana behöver finnas på rimligt avstånd. Det är en av de frågor som Framtidsstaden kommer att behöva arbeta med.

Föreningar och klubbar kan komma med idéer fram till slutet av februari 2016 (se webbadressen ovan). En rapport kommer i april 2016. Arbetet fortskrider under 2016 och 2017 och ett program antas i april 2017 och slutligen klubbas ett valprogram i april 2018.

[Bli först med att kommentera!]

Lär mer om framtidsstaden

av Elisabeth Landgren Möller den 3 februari, 2016

i Okategoriserade

ABF har tagit fram ett material – ett Workshopmaterial- för socialdemokratiska föreningar och klubbar som vill delta i politikutvecklingen av Framtidsstaden. Föreningarna uppmanas att också bjuda in fler än föreningens medlemmar att delta – alla som kan ha viktiga perspektiv och idéer att bidra med. En kurs utifrån ABF-materialet tar c.a 2,5 timmar att genomföra. Mer information finns på

www.abfstockholm.se/cirklar-kurser/starta-studiecirkel/

Tanken är att kursen ska utmynna i en vision, ett önskeläge, om det framtida Stockholm. Visionen sänds in till Stockholms Arbetarkommun för att ingå som underlag till ett framtida valmanifest. Tre temaområden finns Modernisera staden, Jämlikhet och sammanhållning samt Tid, frihet och sammanhållning.

Den 26 januari i år gick äldrepolitiska rådets medlemmar igenom materialet under ledning av ABF:s Ellinor Eriksson. Man arbetade med en genomgång, grupparbete och sammanfattning. Syftet var att gruppens medlemmar ska kunna inspirera och stötta föreningar på hemmaplan.

[Bli först med att kommentera!]

Bostad och sällskap på äldre dar

november 4, 2015

Hur vill de äldre bo på äldre dar? Önskemålen varierar förstås men ska man döma efter några enkäter som genomförts i regi av Socialdemokraterna i Stockholm så skulle de allra flesta vara nöjda med att åtminstone en tid bo kvar hemma och få hjälp av hemtjänsten eller i några fall kanske av vänner och släktingar. […]

[Klicka för att läsa mer…]

Hur mycket kvar i plånboken

september 23, 2015

De allra flesta pensionärer får pengar kvar i plånboken med regeringens förslag för 2016. Beloppen är kanske inte så stora men regeringen har aviserat att det kommer mer under åren som följer. En garantipensionär utan förmögenhet och med fullt bostadstillägg får 236 kr mer per månad (utan bostadstillägg 136 kr). En pensionär med genomsnittlig inkomst […]

[Klicka för att läsa mer…]

Äntligen – bättre för pensionärerna

september 23, 2015

Från regeringskansliet har vi fått följande sammanfattning av äldresatsningarna i 2016 års budget: Ett bra land att åldras i  Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Nu ser vi att […]

[Klicka för att läsa mer…]

Bättre städning på sjukhus

maj 21, 2013

Brevväxling mellan Gunilla Skoglund, Södermalms socialdemokrater och  Dag Larsson, socialdemokratiskt landstingsråd 2013-05-11 Hej Dag! Som ledamot i Södermalms områdesförening och repskapets äldreråd är jag ansvarig för de frågor som kan dyka upp i diskussionerna kring äldres vård och omsorg. Vid möte med ordförandena i södermalms stdl:sföreningar och samtal med  företrädare för kommunal har jag försökt […]

[Klicka för att läsa mer…]

Fart på bostadsbyggande vid maktskifte

maj 21, 2013

Referat från seminarium den 16 maj 2013 Äldrepolitiska rådet hade bjudit in Veronica Palm (riksdagen) och Tomas Rudin (Stadshuset) om S-politik rörande äldres boendefrågor. Mötet inleddes av Ulla-Liza Blom som gav en god bakgrundsbeskrivning.  1.9 miljoner svenskar som fyllt 65 år ökar till 2.4 miljoner, dvs ca 20 % av befolkningen, och det om bara […]

[Klicka för att läsa mer…]

Utan bostad – inget arbete

maj 12, 2013

Assar Lindbeck är sig lik. (DN 12/5-13) Han missar sällan målet med sin ur samhällsekonomisk synvinkel skeva och orealistiska iakttagelse.Den idag långt drivna marknadiseringen av offentlig sektor har redan fått förödande konsekvenser för normal och låginkomsttagare. Det A.Lindbeck inte inser/inte vill inse eller förtränger är att en bostad är en förutsättning för att kunna upprätthålla […]

[Klicka för att läsa mer…]

Konkurrensens konsekvenser

mars 29, 2013

Referat från föredrag av professor Marta Szebehely på äldrepolitiska rådet den 19 mars 2013. Föredraget baseras på en studie om  Konkurrensens konsekvenser. Nedanstående är ett referat baserat på hennes bilder. Marta  började med att beskriva hur förutsättningarna för att skapa konkurrens inom offentlig sektor startat redan 1992 i samband med ändringar i kommunallagen. Lagskrivarna hade förväntat  att […]

[Klicka för att läsa mer…]