Framtidsstaden

av Elisabeth Landgren Möller den 3 februari, 2016

i Okategoriserade

Det här året är alla socialdemokratiska föreningar i Stockholm engagerade i att ta fram visioner om hur de vill se det framtida Stockholm-visioner som kommer att bilda underlag för 2018 års valprogram. Tre teman har formulerats Modernisera staden, Tid, frihet och livskvalitet samt Jämlikhet och sammanhållning – alla brett formulerade. (Se socialdemokraterna.se/stockholm/framtidsstaden).

Äldrefrågorna har inte särskilt framhållits i det underlag som tagits fram men de ryms ändå inom vart och ett av temana.

Bostadsfrågorna, som ingår i temat Modernisera staden, är brännande för Stockholms äldrebefolkning . Massor av hyreslägenheter har försvunnit och bostadsbristen gäller inte minst bostäder till rimliga priser. Servicelägenheter och andra äldreanpassade bostäder inte bara saknas i stor utsträckning utan har också, där de finns, hyror som en stor del av de äldre inte kan betala. En vision är att äldre som har svårt att klara sig hemma och som har blivit ensamma och isolerade ska kunna flytta till ett bra äldreboende utan långvariga utredningar och överklaganden.

Många äldre har gott om tid men kanske svårare att utnyttja den på ett meningsfullt sätt. Tillgänglighet i alla bemärkelser, till kollektivtrafik, till kultur, till frisk luft och motion, till hälso- och sjukvård är väsentligt. I några delar av staden har äldre handikappade nu tillförsäkrats en s.k. promenadgaranti, de statliga museerna kommer återigen att ha gratis inträde. Så staden är på rätt väg. Men än återstår mycket att önska inom temat Tid, frihet och livskvalitet.

Tillgänglighet har också med sammanhållning och jämlikhet att göra. Alla ska kunna ha en rimlig standard och livskvalitet och det gäller också Stockholms äldrebefolkning. Mötesplatser är viktiga för social sammanhållning och dit måste man kunna ta sig och sådana behöver finnas på rimligt avstånd. Det är en av de frågor som Framtidsstaden kommer att behöva arbeta med.

Föreningar och klubbar kan komma med idéer fram till slutet av februari 2016 (se webbadressen ovan). En rapport kommer i april 2016. Arbetet fortskrider under 2016 och 2017 och ett program antas i april 2017 och slutligen klubbas ett valprogram i april 2018.

[Bli först med att kommentera!]

Lär mer om framtidsstaden

av Elisabeth Landgren Möller den 3 februari, 2016

i Okategoriserade

ABF har tagit fram ett material – ett Workshopmaterial- för socialdemokratiska föreningar och klubbar som vill delta i politikutvecklingen av Framtidsstaden. Föreningarna uppmanas att också bjuda in fler än föreningens medlemmar att delta – alla som kan ha viktiga perspektiv och idéer att bidra med. En kurs utifrån ABF-materialet tar c.a 2,5 timmar att genomföra. Mer information finns på

www.abfstockholm.se/cirklar-kurser/starta-studiecirkel/

Tanken är att kursen ska utmynna i en vision, ett önskeläge, om det framtida Stockholm. Visionen sänds in till Stockholms Arbetarkommun för att ingå som underlag till ett framtida valmanifest. Tre temaområden finns Modernisera staden, Jämlikhet och sammanhållning samt Tid, frihet och sammanhållning.

Den 26 januari i år gick äldrepolitiska rådets medlemmar igenom materialet under ledning av ABF:s Ellinor Eriksson. Man arbetade med en genomgång, grupparbete och sammanfattning. Syftet var att gruppens medlemmar ska kunna inspirera och stötta föreningar på hemmaplan.

[Bli först med att kommentera!]

Bostad och sällskap på äldre dar

av Elisabeth Landgren Möller den 4 november, 2015

i Boende

Hur vill de äldre bo på äldre dar? Önskemålen varierar förstås men ska man döma efter några enkäter som genomförts i regi av Socialdemokraterna i Stockholm så skulle de allra flesta vara nöjda med att åtminstone en tid bo kvar hemma och få hjälp av hemtjänsten eller i några fall kanske av vänner och släktingar. Så säger personer som besvarade enkäten på Äldremässan i Älvsjö i oktober i år (122 personer). De flesta svarande var s.k. ”yngre-äldre” – mellan 65 och 74 år.   Samma frågor har ställts till ett antal PRO – medlemmar i Högdalen /Bandhagen (58 svarande) där många var betydligt äldre men ändå fortfarande pigga och rörliga. Också de tänkte sig en tillvaro i hemmet med hjälp.

Men ställd inför alternativet att man med åren kommer att behöva mer hjälp än idag menar de allra flesta att de vill flytta till ett mer anpassat boende. En del ser en seniorbostad/trygghetsboende framför sig. Andra menar att de också kommer att behöva hjälp av personal på plats, såsom det är i servicehus.   De här önskemålen är ungefär lika vanliga bland villaboenden som bland boende i flerbostadshus. Nästan en fjärdedel av dem i flerbostadshus bodde i hus utan hiss och där framkommer ju också önskemål att kunna flytta till ett hus med hiss.

Många äldre bor ensamma och äter dagens huvudmåltid ensamma. Helt naturligt blir ensamhet vanligare ju äldre man är. Bland de yngre-äldre var de flesta nöjda med att äta ensamma, men bland de äldre PRO-medlemmar som tillfrågats var det minst hälften som gärna skulle vilja ha sällskap vid måltiderna åtminstone då och då.

De som besvarat enkäten tillfrågades också om de skulle vilja vara mer aktiva än de är idag och omkring hälften menade att de ville det. Det finns många orsaker till att man inte är mer aktiv. Sviktande hälsa och svårigheter att gå är ett vanligt skäl, i andra fall saknas ekonomiska resurser men också frånvaron av bra mötesplatser nämndes. PRO -medlemmarna saknade inte mötesplatser. Här var det hälsan som satte hinder i vägen.

Enkätsvaren ger en hint om vad som kan vara viktigt för äldres boende och hur man ser på behovet av sällskap och av aktiviteter. Mer än en hint får vi dock inte. Det skulle fordras en större och mer genomarbetad undersökning för säkrare information. Men en enkät blir även så, trots allt, ett trubbigt verktyg. Många saknade information om realistiska alternativ och kostnaderna för dem. I stället har man lämnat ett stort antal kommentarer – närmast en lista över angelägna krav. Det handlar om lägre hyror, bättre bostadstillägg, högre rörlighet på bostadsmarknaden, fler lägenheter för äldre, kollektivhus, kortare bostadsköer, högre pensioner, bättre sjukvård för äldre, bättre personalförsörjning i äldreboenden, fler mötesplatser och träffpunkter, gemensamt boende med service som kan berika livet.

[Bli först med att kommentera!]

Hur mycket kvar i plånboken

september 23, 2015

De allra flesta pensionärer får pengar kvar i plånboken med regeringens förslag för 2016. Beloppen är kanske inte så stora men regeringen har aviserat att det kommer mer under åren som följer. En garantipensionär utan förmögenhet och med fullt bostadstillägg får 236 kr mer per månad (utan bostadstillägg 136 kr). En pensionär med genomsnittlig inkomst […]

[Klicka för att läsa mer…]

Äntligen – bättre för pensionärerna

september 23, 2015

Från regeringskansliet har vi fått följande sammanfattning av äldresatsningarna i 2016 års budget: Ett bra land att åldras i  Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Nu ser vi att […]

[Klicka för att läsa mer…]

Stockholm – En bra stad att åldras i

mars 17, 2014

Så här vill vi att äldres villkor i Stockholm ska se ut efter valet i september. Ökat fokus på en aktiv och frisk ålderdom. Friheten att själv bestämma vad, när och hur jag vill ha hjälp ska garanteras. Den äldres väl går före vårdföretagens . Stockholm med sitt stora utbud ska vara tillgänglig för alla. […]

[Klicka för att läsa mer…]

Bättre städning på sjukhus

maj 21, 2013

Brevväxling mellan Gunilla Skoglund, Södermalms socialdemokrater och  Dag Larsson, socialdemokratiskt landstingsråd 2013-05-11 Hej Dag! Som ledamot i Södermalms områdesförening och repskapets äldreråd är jag ansvarig för de frågor som kan dyka upp i diskussionerna kring äldres vård och omsorg. Vid möte med ordförandena i södermalms stdl:sföreningar och samtal med  företrädare för kommunal har jag försökt […]

[Klicka för att läsa mer…]

Fart på bostadsbyggande vid maktskifte

maj 21, 2013

Referat från seminarium den 16 maj 2013 Äldrepolitiska rådet hade bjudit in Veronica Palm (riksdagen) och Tomas Rudin (Stadshuset) om S-politik rörande äldres boendefrågor. Mötet inleddes av Ulla-Liza Blom som gav en god bakgrundsbeskrivning.  1.9 miljoner svenskar som fyllt 65 år ökar till 2.4 miljoner, dvs ca 20 % av befolkningen, och det om bara […]

[Klicka för att läsa mer…]

Utan bostad – inget arbete

maj 12, 2013

Assar Lindbeck är sig lik. (DN 12/5-13) Han missar sällan målet med sin ur samhällsekonomisk synvinkel skeva och orealistiska iakttagelse.Den idag långt drivna marknadiseringen av offentlig sektor har redan fått förödande konsekvenser för normal och låginkomsttagare. Det A.Lindbeck inte inser/inte vill inse eller förtränger är att en bostad är en förutsättning för att kunna upprätthålla […]

[Klicka för att läsa mer…]

Konkurrensens konsekvenser

mars 29, 2013

Referat från föredrag av professor Marta Szebehely på äldrepolitiska rådet den 19 mars 2013. Föredraget baseras på en studie om  Konkurrensens konsekvenser. Nedanstående är ett referat baserat på hennes bilder. Marta  började med att beskriva hur förutsättningarna för att skapa konkurrens inom offentlig sektor startat redan 1992 i samband med ändringar i kommunallagen. Lagskrivarna hade förväntat  att […]

[Klicka för att läsa mer…]